Социални медии- 4

Социална мрежа twitter

Глава 4: Как да си „изчуруликаме” път към онлайн признание, посредством социална мрежа twitter.

socail net 4TWITTER
[‘twitə]
I.
1. цвърча, чуруликам
2. говоря нервно/припряно/безсмислено
II. 1. цвъртене, чуруликане
2. бързо/нервно/припряно говорене
3. нервна възбуда/трепет
in a/all of a TWITTER възбуден, нервен, припрян
4. ам. кикотене

социална мрежа twitter

Цялата публикация „Социални медии- 4“